: آغاز حمایت شرکت واحد گشت مشهد به عنوان حامی مالی

1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی
051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها
33446600-051شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد

مدیر عامل شرکت واحد گشت مشهد جناب آقای مصطفی گوهری مقدم، با توجه به شعار ورزش ضامن سلامتی فرد و جامعه می باشد، اعلام کرد : طی فعالیت های  انجام گرفته در طی ماه های اخیر تیم فوتسال منتخب شرکت واحد گشت  تمرینات خود را آغاز نموده است. در این راستا هزینه مربوط به وسایل ورزشی این تیم توسط شرکت واحد گشت مشهد تقبل گردیده است .