حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد .

  : حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد .

1825 شماره اختصاصی خراسان رضوی
051-1825 تلفن ارتباطی سایر استا نها
33446600-051شماره پذیرش شرکت واحد گشت مشهد

سپاس خداى را که از جمله آن راه‌های هدایت، ماه خود، ماه رمضان را قرار داد، ماه روزه، ماه اسلام، ماه طهارت، ماه آزمایش، ماه قیام، ماهى که قرآن را در آن نازل کرد، براى هدایت مردم و مشخص شدن حق از باطل .فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه خدا، ماه روزه دارى و پرهیزکارى و عبادت، و ماه میهمانى خداوند بر شما مبارک باد.

                                                                     شرکت واحد گشت مشهد