روز ملی ایمنی حمل و نقل

  : روز ملی ایمنی حمل و نقل

ایمنی از عوامل مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل است که از یک طرف اطمینان شبکه حمل و نقلی کشور را بالا می برد و از طرفی نیز باعث توسعه اقتصادی می شود. با تلاش کار گروه اجتماعی و فرهنگی کمیسیون ایمنی راه ها چنین روزی جهت توجه بیشتر به رعایت مسائل ایمنی در حمل و نقل در حوزه های مختلف دریائی ، هوایی ، ریلی ، جاده ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد. این طرح از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به شرایط تقویم کشور در اردیبهشت ماه، روز هفتم از سوی آن نهاد انتخاب شد.به امید اینکه روزی باشد که در تمامی حوزه های حمل و نقل مخاطرات و اشتباهات کمتر باشد . و آموزشهای لازم در این زمینه به صورت فراگیر انجام شود .
                                        
                                  

     روابط عمومی شرکت واحد گشت مشهد